Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöprojekt/Avslutade miljöprojekt/MOMENT/Biogas

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp

Projektet

Projektet har genomförts som en förstudie och ingår som en del i Ronneby kommuns deltagande i projekt MOMENT - Modern Water Management in the South Baltic Sea area. Studien finansieras även till viss del med statsstöd genom LOVA, lokala vattenvårdsprojekt. Syftet är att sammanställa status för enskilda avlopp och genomföra en förstudie om möjlig biogasproduktion med slam från dessa enskilda avlopp. Studieområdet är beläget längs kusten i Ronneby kommuns sydvästra del. Studien genomförs som en kombinerad avloppsinventering och litteraturstudie om biogas.

Biogasproduktion

Biogas tillverkas genom rötning av organiskt material. Rötning innebär nedbrytning under syrefria förhållanden. Rötningsprocessen innefattar flera steg och avslutas med metanogenes där metan och koldioxid bildas. Det finns två huvudsakliga tekniker för biogasproduktion, våtrötning för pumpbara substrat med <12 % TS (torrsubstans) och torrötning för stapelbara substrat med 20-35 % TS (torrsubstans). Hur väl processen fungerar beror bland annat på förhållandet mellan kol och kväve i materialet som rötas. För låg kvot innebär att mikroorganismerna blir ammoniumförgiftade och för hög kvot innebär lägre tillväxt. Den producerade gasen kan efter avvattning och eventuell rening användas till värmepanna för gasbränslen, kraftvärmeproduktion eller fordonsgasproduktion.

Rötresten

Det som blir kvar efter rötning kallas rötrest. Den innehåller mycket näringsämnen. För att åstadkomma ett kretslopp behöver näringen återföras till jordbruket. Framförallt är det fosfor som behöver återföras. Spridning av rötrest från avloppsslam är omgärdat av omfattande föreskrifter och restriktioner och trots ett befintligt certifieringssystem, REVAQ, finns ett stort motstånd inom den svenska livsmedelsindustrin för spridning på åkermark.

Resultat

Avloppsinventering

Resultatet av avloppsinventeringen visar att 44 % av bostäderna i studieområdet har ett godkänt avlopp och 53 % har ett bristfälligt avlopp. Resterande 3 % har en avloppsanläggning med tveksam funktion.

Biogasproduktion

Framtagna kalkyler baseras på en biogasanläggning med våtrötningsteknik och en rötkammarstorlek på 700 m3. Som substrat används 10 000 m3 avloppsslam från enskilda avlopp i hela kommunen och 56 ton hackad halm. Beräknad produktion är 178 000 Nm3 biogas per år eller 20 Nm3 biogas per timme. Alternativen som jämförs är kraftvärmeproduktion och uppgradering till fordonsgas. Kalkylerna visar ett underskott på 25 230 kr för kraftvärmeproduktion och ett överskott på 125 826 kr för fordonsgasproduktion.

Förstudien rekommenderar en satsning på biogasproduktion med efterföljande uppgradering till fordonsgas. Fordonsgasen bör sedan i första hand användas till kommunens renhållningsfordon.