Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöprojekt/Avslutade miljöprojekt/MOMENT

MOMENT – Modern Water Management in the South Baltic Sea

MOMENT

MOMENT var ett EU-projekt som pågick 2009-2013. Projektets huvudsyfte var att bidra till förbättrad vattenkvalitet i Östersjön genom åtgärder för minskad övergödning och spridning av giftiga ämnen, med särskild inriktning på utsläpp från mindre vattendrag och diffusa källor.

Ett flertal partners från Sverige, Polen, Litauen och Kaliningrad medverkade i MOMENT, där sju vattendrag och deras avrinningsområden hade utsetts till pilotområden. För varje pilotområde har man bildat ett vattenråd eller Water Users Partnership, där alla intressenter i området ges möjlighet att delta i arbetet med vattenförvaltning för ”sitt” vattendrag. Inom varje pilotområde genomfördes också en eller flera pilotåtgärder under projekttiden.

Åtgärder i pilotområdet Bräkneån

Ronneby kommun har varit ansvarig projektpartner för pilotområde Bräkneån. Ett vattenråd för Bräkneån bildades våren 2011 och är nu som fristående ideell förening inne på sitt sjätte verksamhetsår. Bräkneåns Vattenråd har för närvarande ca 80 medlemmar; kommuner, organisationer och enskilda personer. Fler medlemmar välkomnas. Vattenrådets intresseområde är hela åns avrinningsområde, som berör de tre kommunerna Ronneby, Tingsryd och Växjö. Som en del av medverkan i MOMENT har vattenrådet tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Bräkneåns avrinningsområde, som är vägledande för det fortsatta arbetet.

Ronneby kommuns pilotåtgärd i MOMENT är en förstudie av möjligheterna att utnyttja slam från enskilda avlopp för produktion av biogas.

Vill du läsa mer om MOMENT, Bräkneåns Vattenråd eller förstudien om biogas, så klicka på länkarna till höger.