Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöprojekt/Avslutade miljöprojekt/LOVA - VEVA

VA-planering i Blekinge Arkipelag

 "VA-planering i Blekinge Arkipelag" , ett samarbetsprojekt mellan Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommuner.

Syftet var att ta fram enkla, övergripande analysmetoder för att välja rätt VA-system på rätt plats. Dessutom togs en beskrivning fram av hur samarbetet mellan de berörda förvaltningarna bör fungera inom respektive kommun, med avseende på VA-planering. Arbetet utfördes av representanter från kommunernas VA- och miljöenheter i samarbete med plan- och byggnadsenheten.

Projektet pågick i 6 månader och  avslutades i april 2012 med en slutrapport och ett slutseminarium.

Bakgrund

VA-frågan är en av de viktigaste frågorna som måste lösas i samband med utökat boende och företagande i kustområdet inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. För att kunna prioritera utbyggnaden av olika områden, och för att kunna hantera de områden som inte kommer att anslutas till de kommunala reningsverken effektivt, krävs en samordnad kommunal VA-planering. VA-planeringen omfattar hela kommunens behov av vatten och avlopp. Det gäller både den del som är inom det kommunala verksamhetsområdet och den del som har enskilda avlopp.

Projektet 2012

Vi diskuterade vilka behov som en VA-plan ska fylla, och vilka förutsättningar som är lämpliga för att utarbeta en VA-plan. Vi provade och utvärderade ett beräkningsprogram som kallas VeVa-verktyget, som på ett relativt enkelt sätt skulle ge svar på frågan vilka utsläpp och resursförbrukningar olika VA-system leder till i ett visst område.

Statligt stöd

Projektet medfinansierades genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge län.