Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljö och klimat/ Ronneby kommuns miljömål 2014-2016/Tidigare miljömålsarbete

Tidigare miljömålsarbete

 

Miljöprogram, 1999

1999 fastställdes ett Miljöprogram av kommunfullmäktige i Ronneby kommun. Miljöprogrammets vision är en ekologisk hållbar utveckling där de uppsatta målen syftar till att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, att hushålla med naturresurser samt skydda natur- och kulturlandskap. Programmet är omfattande och omfattar i princip samtliga nationella miljömål. Fram till år 2005 har programmets mål, åtgärder och nyckeltal årligen följts upp i ett miljöbokslut.
År 2006 påbörjades revideringen av Miljöprogrammet med en utvärdering av kommunens miljömålsarbete. Utvärderingen är gjord utifrån verksamheternas redovisade miljöbokslut från 1999 till 2005, samt miljöprogrammets nyckeltal och annan statistik och information. Sammanfattningsvis visade utvärderingen att 3 av miljöprogrammets 17 övergripande mål bedömts som uppnådda, tre har inte uppfyllts och för resten av målen krävs det ytterligare åtgärder för att de ska kunna uppnås. I högerkolumnen kan du läsa utvärderingen i sin helhet.

Lokal Agenda 21, 1998

År 1998 (KF § 122/1998) fastställdes ett lokalt handlingsprogram för en hållbar utveckling inför kommande århundrade, en Agenda 21. Arbete med Agenda 21 började i Ronneby hösten 1994. Ett miljöråd bildades i samband med valet 1994, bestående av 15 ledamöter. Genom att arbeta i studiecirklar fick man fram 230 förslag till inriktningar för Ronnebys Agenda 21. Mål och åtgärder togs av arbetsgrupper fram inom områdena;
• Energi
• Transporter
• Utbildning
• Areella näringar
• Brutna kretslopp
• Bostad och bebyggelse
• Gröns räkenskaper samt Folkhälsa

En revidering av Agenda 21 programmet för Ronneby kommun har arbetats in i Ronneby mot nya mål. Agenda 21 från 1998 har upphört att gälla.

Miljöinventering, 1997

Miljöinventering 1997 var en uppdatering av den miljöinventering som färdigställdes år 1992. Syftet var bland annat att ge en översiktlig sammanställning och analys av miljösituationen i Ronneby kommun och belysa hur olika verksamheter påverkar miljön och människors hälsa. Den var också ett underlag för arbetet med att ta fram en miljö- energi- och avfallsplan med mål och åtgärder för kommunens fortsatta miljöarbete. Resultatet blev Miljöprogram 1999.
Arbetet med miljöinventeringen och det efterföljande arbetet med miljö- energi- och avfallsplanen gjordes av en arbetsgrupp och en styrgrupp som utsetts av kommunstyrelsen.

Miljöskyddsprogram, 1993

Det miljöskyddsprogram som fastställdes år 1993 kom att ange mål och åtgärder inom områdena; 
• Sjöar, vatten, kustvatten och hav
• Dricksvatten
• Luftföroreningar och försurning
• Buller
• Avfall
• Mark och landskap
• Radon
• Industriell verksamhet
• Miljöfarliga ämnen och beredskap

Miljöinventering, 1992

Tanken på att genomföra en inventering av miljösituationen i Ronneby kommun som underlag för ett miljöskyddsprogram väcktes i början av 1980-talet av dåvarande hälsovårdsnämnd. Redan då påbörjades övervakning av tillståndet i sjöar, vattendrag och av luftkvaliteten på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt. Miljöinventeringen var från början menat att vara i mindre omfattning. Men miljöfrågorna uppmärksammades alltmer i början på 1990-talet och flera av kommunens politiker lämnade motioner om att kommunen skulle göra en inventering och ett politiskt handlingsprogram för miljön. Resultatet blev miljöinventeringen 1992 samt det miljöskyddsprogram som antogs 1993.