Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljö och klimat/Luft och vattenkvalitet /Miljöövervakningsprogram

Miljöövervakningsprogram

Luft 

Under 2012 genomförs i Blekinge län ett samordnat mätprogram för att följa upp miljökvalitetsnormer och miljömål för luftkvalitet. Ronneby medverkar i programmet och mätningar sker i länets olika delar av följande parametrar: Kvävedioxider, partiklar, bensen, bly, arsenik, kadmium, nickel, marknära ozon samt PAH (flyktiga organiska ämnen, polycykliska aromatiska kolväten). 

Ronneby kommuns eget miljöövervakningsprogram omfattar för luft:

Svaveldioxid i utomhusluft: Genomförs vartannat år i tätorterna Ronneby och Kallinge samt bakgrundsstation Trolleboda.
Kvävedioxid i utomhusluft: Genomförs varje år i tätorterna Ronneby och Kallinge samt bakgrundsstationerna Trolleboda och Norra Bygget.
Marknära ozon i utomhusluft: Genomförs 3 månader per år vid mätstation Norra Bygget (maj-aug).
VOC i utomhusluft: Genomförs 2 månader per år i tätorterna Ronneby och Kallinge.
Partiklar i utomhusluft: From årsskiftet 2002-2003 kommer även partiklar i utomhusluft att undersökas, sk PM10. I samband med dessa undersöks också blyhalten i utomhusluften. 

 

Vatten – recipientprovtagningar            

Kväve- och fosforfraktioner i vattendrag: Vierydsån, Angelskogsån, Listerbyån, Wambåsabäcken samt referensstation Wambåsabäcken undersöks varje månad årligen. Sköneviksbäcken, Saxemarabäcken, Risanäsbäcken och Esketorp-Tromtösundabäcken undersöks varje kvartal årligen. JRK-station Heabybäcken undersöks 2 gånger per månad årligen. Ronnebyån, Sörbybäcken och Bräkneån: Analysresultat erhålles från respektive vattenvårdsförbund. 

Vattenföring

Vattenföring i vattendrag: Heabybäcken och Wambåsabäckens referensstation via de där anlagda vattenföringsstationerna. Ronnebyån, Sörbybäcken och Bräkneån via respektive vattenvårdsförbund. Övriga vattendrag via SMHI. 

Badvatten

Millegarne badplats

Badvattenkvalité: Bakteriologiska undersökningar vid kommunala badplatser i skärgården och i sjöar, 3-5 gånger per år under badsäsongen.  

Enskilda brunnar

Grundvattenundersökningar i enskilda brunnar: Bakteriologisk och/eller kemisk analys utförs i de prover som inlämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Ett omfattande analysmaterial avseende enskilda brunnar finns därför, inte minst avseende parametrarna pH, alkalinitet, fluorid och nitratkväve.

Övrigt

Kvicksilverundersökningar i fisk: Genomförs i samband med provfiske i sjöar.
Analys av metaller och organiska miljögifter i fisk: Vid utvalda sjöar och kustområden, år 2002 och år 2006.
Algsituationen övervakas: Årligen i kommunens skärgård och sjöar.
Speciella undersökningar i sjöar och vattendrag: Vid behov.