Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljö och klimat/Luft och vattenkvalitet

Luft och vattenkvalitet i Ronneby kommun

Miljöövervakning är att utföra långsiktiga mätningar, provtagningar och andra miljökontrollerande åtgärder i syfte att dokumentera tillståndet i miljön med avseende på relevanta miljöproblem.

Ronneby har väldigt långa mätserier av vatten- och luftföroreningar, miljöövervakning har bedrivits sedan slutet av 1970-talet.. För att följa utvecklingen på ett smidigt sätt och för att kontrollera beslutade miljömål, använder man sig av nyckeltal i kommunens Miljöprogram. Kommunens miljöövervakning är också en del av den regionala miljöövervakningen som länsstyrelsen ansvarar för.

Enligt det miljöövervakningsprogram som fastställdes år 2000 genomförs bland annat

  • recipientprovtagning av elva vattendrag,
  • vattenföringsmätningar av två vattendrag,
  • passiv provtagning av lättflyktiga organiska ämnen (VOC), marknära ozon samt svavel- och kvävedioxid i utomhusluft,
  • aktiv provtagning av partiklar och bly i utomhusluft,
  • analys av badvattenkvalitet vid 16 strandbad, samt
  • analys av grundvattenkvalitet i enskilda brunnar.

    För hela miljöövervakningsprogrammet, se sidan om detta.