Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljö och klimat/Klimatförändringar

Klimatförändringar

 

I Ronneby kommun har en arbetsgrupp identifierat hot och möjligheter för kommunen till följd av förväntade klimatförändringar.

Klimatrapport

Arbetet finns redovisat i en rapport, ”Klimatförändringar i Ronneby kommun” från 2010-01-12 som kan laddas ner från kolumnen på höger sida
Kommunstyrelsens beslut i ärendet, 2010-01-12, § 9/2010 finns som länk till höger. I korthet är de åtgärder som kommunstyrelsen prioriterat följande;

1. En plan för hållbar utveckling i kustzonen tas fram. Områden där det finns risk för framtida högre vattenstånd och som därför bör undantas från nybyggnation bör då beaktas.
2. Antalet fastigheter, vattentäkter och infrastrukturanläggningar som ligger inom översvämningsområde samt deras lokalisering behöver identifieras.
3. En kommunal vatten- och avloppsförsörjningsplan behöver tas fram. I arbetet behöver problemområden identifieras och åtgärdsförslag tas fram. För spillvattennätet behöver en saneringsplan tas fram. Eventuella behov av fördröjningsmagasin och identifiering av möjliga platser för sådana behöver utredas.
4. Klimatfrågan måste beaktas i alla övergripande dokument. Det bör göras i samband med att dokumenten revideras. Ett särskilt utpekat ansvar för detta bör finnas organiserat under kommunstyrelsen.
5. Dokumentet ”Klimatförändringar i Ronneby kommun” bör spridas för kännedom till samtliga kommunala verksamheter.

I arbetet gjorde Ronneby kommun en klimateffektprofil med hjälp av verktyget Climatools som man kan se länk till i högerkolumnen. Kommunstyrelsen har därefter fattat beslut om vad som först behöver åtgärdas för att anpassa kommunens verksamheter till klimateffekterna.