Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Livsmedel och hälsa/Livsmedelskontroll/Projektinriktad livsmedelskontroll/PIK-projekt 2009

PIK-projekt 2009

De kommunala miljö- och hälsoskyddskontoren i Blekinge och Kronobergs län genomförde mellan maj och september 2009 projektinriktad livsmedelskontroll (PIK) av utbildningsnivån avseende livsmedelshygien och egenkontroll hos personal vid förskolor.

Syfte

Syftet var att undersöka om personalen på förskolor har rutiner för utbildning och ändamålsenlig kompetens inom detta kunskapsområde. Förskolorna har antingen mottagningskök eller tillagningskök

Resultat

Hos i snitt 73 % av de kontrollerade förskolorna i de båda länen konstaterades någon form av allvarlig avvikelse när det gäller kontrollområdet Utbildning som handlar om livsmedelshygien och egenkontroll, vilket resulterade i delomdömet underkänd. 79 % klarade kunskapstestet, vilket visar att den faktiska kunskapen hos personalen är förhållandevis god.

Resultatet tyder på att de ansvariga för förskolorna inte har uppmärksammat att deras verksamheter ska ha ett fungerande system av rutiner och dokumentation.

Kontrollmyndigheterna anser att det krävs att verksamhetsutövaren och dess personal regelbundet utbildar sig inom livsmedelshygien samt gör skriftliga rutiner/instruktioner i sitt egenkontrollprogram. Detta ska grunda sig på HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter)  och ska följas för att uppfylla gällande livsmedels-lagstiftning.

Uppföljning

Miljö- och hälsoskyddskontoren i de båda länen kommer att följa upp de kontrollerade objekten under 2010. Målet är att de kontrollerade objekten ska ha åtgärdat de konstaterade bristerna inom kontrollområdet utbildning innan årsskiftet 2010/1011.

Vill du läsa mer om projektinriktad livsmedelskontroll (PIK) 2009 så klicka på länken till höger.