Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Kemikalier/Köldmedier

Köldmedier

Vissa ämnen som används som köldmedia kan vara starka växthusgaser. Därför är det viktigt att de inte läcker ut i luften.

Den som äger eller använder en anläggning som innehåller köldmedia är skyldig att följa reglerna i förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) som trädde i kraft 1 januari 2017. Köldmedia finns i t.ex. kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar.

Med den nya förordningen sker en anpassning till EU:s F-gasförordning 517/2014. Förändringarna innebär att tidigare kriterier för anmälan, kontroll och rapportering till tillsynsmyndigheter baserad på installerad köldmediemängd i kg ersätts av mängden uttryckt i koldioxidekvivalenter. Med det följer en bättre anpassning till anläggningens potentiella miljöpåverkan.
För några anläggningar kan det innebära, beroende på vilken typ av köldmedium man har, att man blir anmälningspliktig/rapporteringsskyldig utan att ha varit det tidigare.

Likaså kan det vara så att anmälningsplikten/rapporteringsskyldigheten upphör i och med den nya förordningen.

Årsrapportering för 2016 görs som vanligt enligt tidagre regler.

För mer information kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan också få information från de ackrediterade kylföretagen eller på Naturvårdsverkets hemsida , se högerkolumnen.