Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Kemikalier/Kemisk bekämpning/Yrkesmässig kemisk bekämpning

Yrkesmässig kemisk bekämpning

För den som yrkesmässigt ska hantera kemiska bekämpningsmedel gäller särskilda regler. 

Ansökan om tillstånd och anmälan

 Tillstånds- och anmälningsplikt för spridning av bekämpningsmedel regleras genom förordning 2014:425 om bekämpningsmedel samt naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 om spridning och hantering av växtskyddsmedel samt NFS 2015:3 om spridning av biocidprodukter

Spridning av bekämpningsmedel

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden krävs för spridning av Växtskyddsmedel:

  • på tomtmark för flerfamiljshus,
  • på gårdar till skolor och förskolor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • inom skyddsområde för vattentäkt

Om spridningen avser större omfattning än punktbekämpning krävs tillstånd även:

  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
  • vid planerings- och anläggningsarbeten,
  • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.   

Vid kemisk bekämpning på banvallar och på områden större än 1000 m²  där allmänheten får färdas fritt krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
Det är förbjudet att sprida bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller på ängar

Alternativa metoder

Målsättningen är att användningen av kemiska bekämpningsmedel i kommunen ska minska. Istället för att använda kemisk bekämpning bör man överväga alternativ som t.ex. bränning eller mekanisk bearbetning. Tillstånd att använda kemisk bekämpning ges bara om det inte finns några andra lämpliga alternativ.

Varför inte klicka vidare till SLU:s sida Ogräsrådgivaren eller titta in på organisationen KRAV:s hemsida.

Utmärkning av områden

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska sätta upp anslag en vecka före spridningen med uppgifter om var, när och hur bekämpningen utförs, bekämpningsmedlets namn, kontaktuppgifter till den som utför bekämpningen mm. Anslagen ska tas bort tidigast en månad efter spridningen. 

Spridning av biocider

Vid bekämpning av skadeinsekter, råttor m m som görs på platser (utomhus eller inomhus) där allmänheten har tillträde ska informationsskyltar om spridningen sättas upp senast i samband med att spridningen påbörjas. Skyltningen ska vara kvar minst en vecka efter att bekämpningen avslutats.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ska underrättas om bekämpningen när den påbörjas eller omedelbart därefter. 

Anmälan/ansökan till miljö- och byggnadsnämnden

Blankett för tillstånd till yrkesmässig kemisk bekämpning hittar du under Blanketter till vänster om denna text.