Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Kemikalier/Kemikallieinformation användare

Har du koll på din kemikalieanvändning?

Produktvalsprincipen gäller alla  

I miljöbalken finns produktvalsprincipen. Den innebär att du som använder kemiska produkter som kan vara farliga för hälsan eller miljön måste byta ut dessa om de kan ersättas med mindre farliga alternativ.

Några råd om hur du kan göra

 • Börja med att inventera vilka kemikalier som nu finns i verksamheten.
  Glöm inte rengöringsmedlen!
  En vanlig erfarenhet är att det ofta finns många olika produkter
  som har samma användningsområde. Att begränsa antalet produkter
  ger bättre överskådlighet och kan innebära ekonomiska
  fördelar.
 • Se över vad din verksamhet har för behov av olika kemikalier.
 • När du har gått igenom ditt kemikaliebehov, välj med hjälp
  av säkerhetsdatablad och annan information produkter som
  gör jobbet och samtidigt har så liten hälso- och miljöpåverkan
  som möjligt.
 • Säkra upp inköpsrutinerna så att inga nya
  kemikalier kommer in i verksamheten utan
  en samlad bedömning av behov och hälso-
  och miljöpåverkan.
 • Se över förvaringen av kemikalier och farligt
  avfall. Att samla förvaringen till ett fåtal ställen gör
  det enklare att ordna en säker förvaring. Ingen förvaring
  nära golvbrunnar!

Att bedöma produktens miljö- och hälsorisk

När du tillämpar produktvalsprincipen ska du i första hand se till produktens miljöpåverkande egenskaper, t ex om den kan vara allergifram-kallande eller är giftig för vattenlevande organismer, när du jämför med andra alternativ. Välj medel som är så lite farliga för människors hälsa och miljön som möjligt, men som ändå fyller sin funktion.

För de kemikalier som har farosymboler ska det finnas säkerhetsdatablad på arbetsplatsen med information om risker, skyddsåtgärder m m. Med hjälp av databladen får du en översiktlig vägledning om vilka risker kemikalierna medför och du kan göra riskvärderingar och prioriteringar. Se till att de säkerhetsdatablad
du har är aktuella.

Information om olika ämnen och dess effekter på hälsa och miljö
kan du söka i Kemikalieinspektionens (KEMI) webbaserade prioriteringsguide
(PRIO). Den hittar du på KEMI:s webbplats,
www.kemi.se. I guiden får du hjälp att prioritera mellan ämnen
med olika farliga egenskaper (riskminskningsämnen). Där finns
också information om ämnen med särskilt farliga egenskaper som
helt bör undvikas, s k utfasningsämnen.

Förvaring av kemikalier

Även om mindre skadliga kemikalier valts kan det uppkomma
olägenheter och skador om produkten inte hanteras och lagras på
lämpligt sätt.

Kemikalier ska alltid förvaras så att spill och läckage inte riskerar
att komma ut i avlopp eller i omgivningen. För större mängder
behövs oftast någon form av invallning för att klara detta.

Om du lagrar kemikalier utomhus behöver du kanske ha ett nederbördsskydd.
Du måste också se till så att obehöriga inte kommer
åt kemikalierna.

Har du frågor om produktvalsprincipen eller kemikaliehantering
och -förvaring i din verksamhet, kontakta gärna

Miljö- och byggnadsförvaltningen, aktuella kontaktuppgifter finns här till höger på sidan.