Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Hållbart byggande/Generellt kvalitetsprogram

Generellt kvalitetsprogram

Tankar kring hållbar planering och byggande i kommunen har konkretiserats i ett Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande, med utgångspunkt från principerna bakom Cradle to Cradle.

Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett antal utvalda fokusområden: energi, vatten, byggmaterial och inomhusmiljö, biologisk mångfald i utemiljön och social mångfald.

Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att antagna miljö- och folkhälsomål och andra kvalitetsmål förverkligas och genomförs i planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i Ronneby kommun. Utvecklingen av kvarteret Kilen förutsätts bli ett av de projekten där det används.

Kvalitetsprogrammet utgår från de visioner för ett hållbart samhälle som tidigare tagits fram i översiktsplanen 2006, budgetdirektiven för 2012-2013, de lokala miljömålen, de nationella folkhälsomålen m.m.Programmet i sin helhet finns i högerkolumnen både på svenska och engelska.