Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bra att veta för fastighetsägare/Strandskydd

Strandskydd

Strandskyddet har kommit till för att värna det rörliga friluftslivet samt livsmiljöer för djur- och växtliv.

Orörda strandmiljöer ger vackra landskapsbilder, natur- och kulturupplevelser samt möjligheter till en mängd aktiviteter. Strandskyddet är en förstärkning av allemansrätten och möjliggör att även de som inte äger mark får tillgång till strandmiljöerna.  Stranden är också viktig för växt- och djurliv. Många arter är beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden, såväl på land som i vatten.

Var gäller strandskyddet
Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag (Miljöbalken 7 kap 13 §). Det generella strandskyddet är 100 m från strandkanten och inkluderar även undervattenmiljön. I Blekinge är strandskyddet utökat till 100-300 meter från strandkanten längs delar av kusten. Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen för att få information om i vilka områden strandskyddet är utvidgat.

Begränsningar
Enligt lag (Miljöbalken 7 kap 13-18 §) är det inom strandskyddat område förbjudet

Att uppföra nya byggnader
Att ändra användningen av byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar, om detta avhåller allmänheten från en plats där den annars skulle få färdas fritt
Att
utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i ovanstående
Att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtliv.

Beslutande myndighet
Från och med 1 juli 2009 är strandskyddet en kommunal angelägenhet vad gäller att bedriva tillsyn och att ingripa vid överträdelse samt att fatta beslut om dispenser. Kommunfullmäktige i Ronneby har delegerat beslutanderätten i dispensärenden till Miljö- och byggnadsnämnden. Beviljade dispenser kan prövas av länsstyrelsen.

Giltighetstid och laga kraft
Beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har  påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Dispensbeslutet vinner laga kraft först när länsstyrelsen beslutat att inte pröva detsamma. Tiden för överprövning är tre veckor och räknas från den dag kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.

Att söka strandskyddsdispens
Planerar Du att göra något som är förbjudet enligt strandskyddslagen behöver Du ansöka om så kallad strandskyddsdispens. Ansökan ställs till Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun. För att nämnden skall kunna besluta om dispens ska det i ansökan anges minst ett särskilt skäl samt framgå att åtgärden inte kommer i konflikt med strandskyddets syften. De särskilda skälen är sex stycken och finns uppräknade i Miljöbalken 7 kap § 18c. Några andra skäl finns inte.

En ansökan om strandskyddsdispens innehåller följande:
- beskrivning av den åtgärd som dispens avser
- det eller de särskilda skäl som åberopas, enligt Miljöbalken 7 kap § 18 c.
- kartunderlag, foton, ritningar eller annat beskrivande underlag.
Du kan ladda ner en blankett om ansökan om strandskyddsdispens i högerkolumnen.

Bra att veta:
- Inom områden med detaljplan är strandskyddet i de flesta fall upphävt och ersatt med bestämmelser i detaljplanen.
- Inom områden som omfattas av andra områdesskydd enligt 7 kap Miljöbalken är det Länsstyrelsen i Blekinge som är ansvarig myndighet för strandskydd.

Kontakta oss på plan- och byggnadsenheten för information om vad som gäller för din fastighet!