Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Vad är bygglovsbefriat?/Attefallshus

Attefallshus

Tidigare fanns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis är bygglovsbefriade. 

De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska nämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med din kommun om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden.

Någon avgift för bygglovsgivning kommer inte att vara aktuell, men däremot avgift för den handläggning som är förenad med startbesked, slutbesked och i tillämpliga fall tekniskt samråd och slutsamråd.

Läs mer i boverkets broschyr Får jag bygga? som du hittar till höger.