Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Vad är bygglovsbefriat?

Vad är bygglovsbefriat?

Friggebod
Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Du behöver inte bygglov för en- och tvåbostadshus när du ska:

• Anordna en skyddad uteplats.
• Anordna ett skärmtak.
• Bygga en friggebod.
• Måla om, byta fasad eller tak på en byggnad. Om den ligger inom detaljplanelagt område kan andra regler gälla.

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar tillsammans får inte vara större än 15,0 m². Den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Boden ska anpassas till omgivningen. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att få uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder till exempel att du får uppföra en friggebod på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att bygga eller sätta upp en friggebod inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Synpunkter från grannar

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Du kan läsa mer i Boverkets broschyr Får jag bygga? som du hittar här till höger.