Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Vad är bygglovsbefriat?

Vad är bygglovsbefriat?

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Du behöver inte bygglov vid en- och tvåbostadshus när du ska:

• Bygga en skyddad uteplats.
• Bygga ett skärmtak.
• Bygga en friggebod.
• Måla om, byta fasad eller tak på en byggnad. Om den ligger inom detaljplanelagt område kan andra regler gälla. Fråga till oss om du är osäker.

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsytan av alla friggebodar får tillsammans inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Boden ska anpassas till omgivningen. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att få uppföra en friggebod i en kulturmiljö eller annan värdefull miljö.

I de flesta fall begränsas inte rättigheten att uppföra en friggebod av några planbestämmelser. Det betyder till exempel att du får uppföra en friggebod på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen säger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas. Ett undantag från denna regel är planer med en utökad bygglovsplikt, ofta i kulturmiljöer.

Strandskydd

Det krävs tillstånd, en så kallad strandskyddsdispens, för att bygga en friggebod inom strandskyddat område. Det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Synpunkter från grannar

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Säger grannarna nej till projektet får byggnadsnämnden avgöra frågan genom att du ansöker om bygglov.

Du kan läsa mer i Boverkets broschyr Får jag bygga? som du hittar här till höger.