Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Bygglovsavgift

Bygglovsavgift

I högerkolumnen kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa som beslutades om i Kommunfullmäktige 2011-06-16. I taxan finns en sk N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1.0.

Timtaxan för Plan- och bygglovsärenden är 829 kr i timmen enligt beslut i Miljö- och Byggnadsnämndens beslut 2012-11-08. Avgifterna beräknas med hjälp av årets aktuella prisbasbelopp från Statistiska centralbyrån (SCB) och 2017 är basbeloppet 44 800 kr.

Nedan ges exempel på pris för vanligt förekommande ansökningar:

Nybyggnad enbostadshus 150 m2 = 18636 kr
Tillbyggnad bostadshus med 75 m2= 12096 kr
Anmälan eldstad = 1120 kr
Mur eller plank = 2060 kr
Rivning av byggnad 200 m2 = 2240 kr
Strandskyddsdispens = 5375 kr
Planavgift för byggnad 250 m2 = 22400 kr