Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Anmälan

Anmälan

 Enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), som gäller från och med 2 maj 2011, ska vissa åtgärder och ändringar anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

En bygganmälan kan krävas i flera fall, här nedanför listas några vanligt förekommande exempel på när en bygganmälan krävs: 

  • Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning.
  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas.
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler.
  • Anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt).
  • Underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser.

Anmälan behövs inte för lovfria åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader. För inre åtgärder (tillexempel att installera ventilationsanordningar) som görs i dessa byggnader behöver man dock göra en anmälan.

Det är byggherren som skall lämna in anmälan. Den skall normalt vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Även projektets art och omfattning skall beskrivas. För enkla åtgärder kan det räcka med en muntlig anmälan.

Du kan ladda ner en blankett om anmälan i högerkolumnen. Där hittar du också Boverkets allmänna råd om anmälan av åtgärder som inte är bygglovspliktiga.

Invänta startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett startbesked! Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har inlämnats och beslutats vara fullständig. Om du börjar bygga och/eller riva utan startbesked kan du få betala tiotusentals kronor i byggsanktionsavgift!