Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov

Bygglov och andra lov

I de flesta fall krävs bygglov som regleras enligt Plan- och bygglagen. Bygglov söker du här hos oss på kommunen och på följande sidor kan du bland annat ta del av hur bygglovsprocessen går till samt vad som krävs för en komplett ansökan. I högerkolumnen finns en vägledning på hur din ansökan om bygglov ska se ut för att vi ska kunna behandla den på rätt sätt. På följande sidor kan du även läsa om marklov och rivningslov.

För att Ronneby ska växa hållbart behöver du som bygger följa vissa regler. Bebyggelsen ska passa in i omgivningen. Det du vill genomföra måste också följa tekniska krav så att konstruktionen blir säker och hälsosam att vistas i.

Vem tar besluten?

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för alla bygg-, mark- och rivningslov i Ronneby kommun. De flesta beslut fattas av tjänstemän på miljö- och byggnadsförvaltningen. Större ärenden och sådana som är principiellt viktiga, kontroversiella eller svårbedömda avgör miljö- och byggnadsnämnden på sina sammanträden.

Konflikter

Nämnden avgör också en del ärenden med konflikter mellan olika intressen, till exempel där grannar haft invändningar mot ansökan. Beslut om avslag på en ansökan fattas oftast av miljö- och byggnadsnämnden, liksom beslut med anledning av otillåtet byggande, så kallat svartbygge.

Invänta startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett startbesked! Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har inlämnats och beslutats vara fullständig. Om du börjar bygga eller riva utan startbesked kan detta leda till att du får betala tiotusentals kronor i byggsanktionsavgift!