Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Brandskydd och eldning/Eldning/Eldning med fast bränsle

Eldning med fast bränsle

Småskalig eldning med fasta bränslen är enligt miljö- och byggnadsnämndens bedömning ett bra uppvärmningssätt under förutsättningen att det görs på rätt sätt och med rätt teknisk utrustning.

Felaktig eldningsteknik och omodern utrustning medför onödiga utsläpp av partiklar och cancerogena ämnen till luften. I kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns i § 4 regler om eldning.

"För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillsförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant torrt trä som inte är förorenat. Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen minst fem år."

Råd om småskalig eldning

Miljögodkänd eldstad och ackumulatortank

Vid nyinstallation eller byte av panna, pelletsbrännare, kamin eller annan utrustning för småskalig eldning med fasta bränslen ska sådan modell installeras som minst uppfyller Boverkets byggregler (BBR). De reglerna kräver CE-märkning av eldstäder, anger hur mycket rök en eldstad får släppa ut och hur röken ska vara beskaffad. Den som säljer eldstäder bör alltså redovisa att BBR:s krav är uppfyllda för resp. fabrikat/modell. I annat fall får eldstaden inte installeras. Observera att kraven även gäller begagnade eldstäder!

Lokaleldstäder för trivseleldning , till exempel braskaminer, får inte användas som huvudsaklig värmekälla.

Alla vedpannor och även så kallade kombipannor ska vara anslutna till lämplig ackumulatortank. Detta gäller såväl äldre som nyinstallerade pannor.

Installation av eldstäder kräver anmälan hos miljö- och byggnadsnämnden och ska även godkännas av sotningstjänsten innan den tas i bruk. 

Eldningsteknik

Använd endast torr ved eller förädlat bränsle som briketter, pellets eller flis. Det är inte tillåtet att elda någon form av avfall, med undantag för obehandlat spillvirke och lite papper för upptändning. Impregnerat virke får inte eldas.

För att få god förbränning av rökgaserna se till att lufttillförsel är god. Så kallad pyreldning är inte tillåtet. Eldar man på rätt sätt ska röken vara vit rök kalla dagar och som ett osynligt värmedaller varma dagar. Svart och gul rök visar på felaktig eldningsteknik.

För mer information om hur man eldar - läs gärna skrifterna i högerkolumnen.

Olägenhet

Eldning ska ske så att olägenheter för kringboende undviks så långt som möjligt. Detta kräver att man vid eldning tar hänsyn till väder och vindriktning, särskilt viktigt att tänka på i tätbebyggda områden.

Miljö- och byggnadsnämndens ambition är i första hand att problem och olägenheter i samband med eldning skall undvikas eller lösas genom information och rådgivning. I enskilda fall, där eldning bedrivs på ett sätt som bedöms orsaka olägenhet för människa eller miljön, kan nämnden besluta om tvingande åtgärder i form av föreläggande eller förbud.