Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bostäder och offentliga lokaler/Boendemiljö/Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll

Oavsett vilken typ av ventilation man har bör luften i ett vanligt rum bytas helt på två timmar. I kök och badrum bör luftbytet vara ännu större. Rätt ventilation är viktig för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial, fuktig luft och koldiooxid från utandningsluften.

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

 Dåligt inomhusklimat har under de senaste åren orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus". Detta är huvudorsaken att riksdagen har lagstiftat om obligatorisk ventilationskontroll - OVK.
 Nästan alla byggnaders ventilationssystem skall funktionskontrolleras, undantagna är endast:
  • En och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk mm
    Industribyggnader
  • Hemliga byggnader inom totalförsvaret

När det gäller en- och tvåbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation behöver bara en första OVK-besiktning göras när systemet är nytt.

Alla andra byggnaders ventilationssystem skall funktionskontrolleras av en certifierad person med en intervall enligt följande:

  • Daghem, skolor, vårdlokaler oavsett ventilationssystem. Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Från- och tilluftsventilation, 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Frånluftsventilation samt Självdragsventilation, 6 år

Kommunens bygglovenhet registrerar inskickade protokoll. Vi har även befogenheter att förelägga byggnadsägare att låta utföra besiktning om protokoll inte inkommit i rätt tid.

En del tror felaktigt att i mitt hus finns inget ventilationssystem, men alla byggnader som är anpassade för människor att vistas i är ursprungligen uppförda med ett anordnat ventilationssystem. Ibland består dock bara systemet av en murad skorsten och naturliga otätheter i ytterväggen.

Tyvärr är många av de gamla husen sönderbyggda under 60- och 70-talet där man satt igen ventilationsöppningarna. Därför kan det ofta vara bra att låta utföra en OVK-besiktning i syfte att förbättra inomhusklimatet.