Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Avfall och återvinning/Slam och latrin

Slam och latrin

Ronneby Miljö- & Teknik AB sköter hämtning av slam och latrin.

Slam

Slam från slamavskiljare och slutna tankar hämtas av Ronneby Miljö & Teknik AB (i dagligt tal Miljöteknik). Vid permanentbostäder töms slamavskiljare en gång per år och vid fritidshus vartannat år. Slutna tankar töms vid behov (budning). Miljötekniks Kundtjänst kan ge mer information kring detta.

För den som har slamavskiljare finns det ett par varianter (dispenser) att söka hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Har man ett litet hushåll och en stor slamavskiljare kan man beviljas förlängt hämtningsintervall till tre år vid permanentbostäder och fyra år vid fritidshus. En förutsättning för att få förlängt intervall är att man har en godkänd avloppsanordning.

Hel befrielse från slamtömning kan beviljas om det finns möjligheter att ta hand om slammet på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt  på den egna fastigheten. Även här krävs att man har ett godkänt avlopp. 

Observera att om slam från slamavskiljare blandas med stallgödsel eller sprids direkt på åkermark ska lantbrukaren följa bestämmelserna i slamföreskrifterna, SNFS 1994:2, "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruk".

Blankett för ansökan om dispens finns till vänster under rubriken blanketter. För ansökan tas en prövningsavgift ut.

Latrin

Den som har utedass eller annan torr klosett ska normalt abonnera på latrinhämtning hos Ronneby Miljö & Teknik AB (i dagligt tal Miljöteknik). Vid fritidshusen sker hämtningen varannan vecka under tiden maj - augusti. Hör vidare med Miljötekniks Kundtjänst om hämtningsdagar, priser m m.

Det finns ett par varianter som man kan söka hos miljö- och byggnadsförvaltningen:

För den som inte använder sin bostad så mycket finns möjlighet att ändra från abonnemang med regelbunden hämtning till budning, då latrinet hämtas när man själv beställer hämtning.  

Vill man ta hand om sitt latrin själv kan man söka hel befrielse från den kommunala hämtningen. Villkoren är att hanteringen inte ger upphov till smittspridning och lukter, mm. Man måste också ha möjlighet att sprida det komposterade latrinet i växande gröda under sommarhalvåret på den egna fastigheten. Det kan vara enklare att ta hand om latrinet om man installerar en torrtoalett med multrum eller urinseparering. Kraven för eget omhändertagande av urin och fekalier är de samma som för latrin.

Blankett för ansökan om dispens finns till vänster under rubriken blanketter. För ansökan tas en prövningsavgift ut.