Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Avfall och återvinning/Kommunal hämtning av hushållsavfall

Kommunal hämtning av hushållsavfall

I Ronneby kommun sorteras det brännbara hushållsavfallet i ett grönt kärl och det komposterbara  i ett brunt kärl. Restavfall lämnas i ett mindre blått kärl. Vanligen sker hämtning var fjortonde dag. Vid fritidshusen sker hämtningen under perioden maj - augusti.

Vill man ha en ändrad hushållsavfallshämtning jämfört med standardhämtningen och uppfyller renhållningsordningens kriterier för undantag  finns det  möjlighet att söka dispens. 

Dessa varianter söks hos miljö- och byggnadsförvaltningen:

  • Befrielse från hämtning av komposterbart avfall. Kräver att man har en godkänd behållare för kompostering och möjlighet att ta vara på kompostmassan. 
  • Hel befrielse vid fritidshus för egen transport till permanentbostaden. Beviljas om nyttjaren bor permanent inom Ronneby kommun eller inom likvärdigt avstånd.

Blankett för ansökan om dispens finns till vänster under rubriken blanketter. För handläggningen av en ansökan om dispens tas en avgift ut.

Om ansökan kan beviljas justeras Miljötekniks avgift för kommunal hämtning av hushållsavfall automatiskt. Kontakta Miljötekniks kundtjänst för information om den nya avgiften.

Dessa varianter söks hos Miljötekniks Kundtjänst:

  • större eller mindre kärl
  • månadshämtning av brännbart + restavfall
  • kvartalshämtning
  • veckohämtning sommartid
  • osorterat
  • delade kärl med granne
  • gemensam insamlingsplats med grannar
  • uppehåll (om huset står obebott under minst sex månader)

För vissa av dessa tas en avgift ut. Kontakta Miljötekniks kundtjänst för mer information.