Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Aktuella samhällsplaneringsprojekt /Kilen - ny stadsdel/Vision

Vision för Kilen

I sann Cradle to Cradle®-anda är den övergripande visionen att Kilen ska bli "Sveriges första stadsdel och mötesplats som lämnar ett positivt avtryck istället för bara ett mindre negativt". Visionen har fem kategorier som är:

Inspirerar till innovationer

Kilen inspirerar till kreativa aktiviteter, både utom- och inomhus och för alla åldrar. Tekniken i området öppnar för arbete var som helst i hela världen. Kilen har många besökare som är intresserade av hur Ronneby kommun lyckats föra in Cradle to Cradle® i planering, arkitektur och byggande. Hela området har blivit ett utvecklingscentrum för Cradle to Cradle® i Sverige och Europa.

Positivt avtryck i miljön

Kilen planeras och byggs på ett sätt som tar till vara och förstärker den biologiska mångfalden i området. Exploateringen bidrar till fler arter av växter och djur i omgivningen. Området genererar mer energi än vad det förbrukar genom att utnyttja sol-, vind- och vattenkraft. Vatten som lämnar området är renare än när det kommer in.

Bidrar till människors hälsa

Kilen skapar förutsättningar för en god livsmiljö för både boende och besökare. Här kombineras bostäder med platser för rekreation, lek och aktivitet. Byggnadsmaterialen främjar människors hälsa och bidrar till bra luftkvalitet, rent vatten och trevlig miljö.

En del av centrum och en mötesplats för alla

Kilen blir mötesplatsen för alla, oavsett ålder och bakgrund. I läget mellan den vackra Ronnebyån och resecentrum möjliggörs möten mellan de som bor, handlar, reser, arbetar och besöker området. Det blir lätt att ta sig hit och därefter vidare till resecentrum, Brunnsparken, Karön m.fl. Stadsdelen bidrar till ett rikare folkliv, över dygnets alla timmar och över hela året, i hela staden.

Förskönar Ronneby

Kännetecknet för den nya bebyggelsen i Kilenområdet blir den ljusa och moderna arkitekturen som på ett naturligt sätt förhåller sig till äldre bebyggelse i omgivningen. Den vackra och välkomponerade utemiljön bidrar till att centrum upplevs sträcka sig från Brunnsparken via Kilen och resecentrum in till stadskärnan. Den goda kontakten med Ronnebyån upplevs som en stor tillgång och strandkanten utnyttjas som promenadstråk. Detta stärker Ronnebys attraktionskraft som boende-, besöks- och etableringsort.

Visionen för Kilenprojektet antogs av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13.