Du är här: Invånare/Aktuellt/Meddelanden/Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-12-14

Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-12-14

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde Torsdag 14 december 2017 kl 09:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

 Vid förhinder kontakta Christoffer Svensson, 0457 61 87 35

OBS. Heldagssammanträde med start 09:00. Enklare fika serveras under förmiddag och eftermiddag. Vänligen anmäl eventuella allergier senast måndag 11/12 2017 till Christoffer Svensson.

mailto:christoffer.svensson@ronneby.se

Klicka här för att titta på fullmäktige  

Utdelning av Ronneby kommuns Kulturpris och Kulturstipendium 2017 (Sammanträdes bryts någon gång under dagen för detta).

1. Val av justerare

2. Medborgarförslag

3. Frågor

4. Interpellationer

5. Allmänpolitisk debatt med anledning av ärende 6, Budget 2018-2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun 

6. Budget 2018-2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun

7. Ägardirektiv till extra bolagstämmor i Ronneby kommuns helägda bolag med anledning av reviderade bolagsordningar och ägardirektiv

8. Revidering av bolagsordningar

9. Revidering av Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag samt av Årliga ägardirektiv 2018 till Ronnebys kommuns helägda bolag

10. Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus

11. Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

12. Tillämpning av befintlig VA-taxa i Ronneby kommun

13. Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31 Cura Individutveckling

14. Redovisning av kommunalt partistöd 2016

15. Hemställan om beslut om taxor för tillsyner och tillstånd år 2018 för Räddningstjänsten Östra Blekinge

16. Ansökan om markköp Listerby 12:9

17. Ansökan markbyte Hallonet 4 och Påtorp 1:83

18. Markköp Ronneby 25:39

19. Ansökan om att köpa kommunägd mark del av Bredåkra 11:2

20. Ansökan om köp av Skytten 9

21. Exploateringskonto för Stenåsa

22. Upprättande av exploateringskonto Viggen norra

23. Förvaltning av röda magasinet på Kilen

24. Försäljning av Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet

25. Försäljning del av Reparatören 1 och Ronneby 22:1, Sörbyvägen 41, Ronneby, Hunddagis

26. Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens taxor

27. Regelverk för bidrag, Fritid och kulturnämnden

28. Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§ socialtjänstlagen, äldrenämnden 2017

29. Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017

30. Besvarande av medborgarförslag - Hundrastgård i Ronneby

31. Besvarande av medborgarförslag från Christina Johansson och Catrin Stellte Fridh gällande hundrastplats i Ronneby kommun

32. Besvarande av medborgarförslag från Karl Smedstad om att utse ett särskilt område i Brunnsskogen där hundägare och deras hundar kan träffas

33. Besvarande av medborgarförslag från Lisa Andersson angående anläggande av hundrastgård

34. Besvarande av medborgarförslag om att anordna en hundrastgård i Brunnsparken

35. Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson om att anlägga en hundrastgård

36. Besvarande av medborgarförslag - Förslag till hundrastplats i Listerby

37. Besvarande av medborgarförslag - Förslag att vi i Ronneby använder de fina Blekingeekorna som gjuts i betong som s k betongsuggor.

38. Besvarande av medborgarförslag - Ersätt fula betongsuggor med en formgjuten Gripshund (den snälla varianten)

39. Anmälan av motioner

Ronneby den 6 december 2017
Nils Ingmar Thorell (L)                 Christoffer Svensson
Ordförande                                  kommunsekreterare