Du är här: Invånare/Aktuellt/Meddelanden/Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-10-26

Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-10-26

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde onsdag 2017-10-26 kl 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

 Vid förhinder kontakta Christoffer Svensson, 0457 61 87 35
mailto:christoffer.svensson@ronneby.se

Klicka här för att titta på fullmäktige  

1. Val av justerare
2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets start
3. Medborgarförslag
4. Frågor
5. Interpellationer
6. Delårsrapport 2017-08-31 för Ronneby kommun
7. Information om kommunens krediter 2017-08-31
8. Rivning lokaler Östra piren
9. Beslut gällande ny renhållningstaxa då FNI (fastighetsnära insamling) införs
10. Anhållan om att fastigheterna Väby 15:7-15:10 på Kalvövägen i Väby införlivas i verksamhetsområde för VA
11. Kunskapshöjande insatser avseende Agenda 2030
12. Begäran om att strandskyddet ska upphävas vid mindre vattendrag och vattensamlingar
13. Julmarknad på Ronneby torg 1-27 december
14. Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby Kommun 2016-2019
15. Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017
16. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018
17. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
18. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
19. Besvarande av medborgarförslag - Namngivning av de nya centralskolorna i Ronneby kommun
20. Besvarande av medborgarförslag - Förslag gällande skolmaten, förskolan
21. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle och Nils-Ingmar Thorell (L) samordning av hästsport i Ronneby
22. Anmälan av motioner

Ronneby 2017-10-16

Nils Ingmar Thorell (L)                 Christoffer Svensson
Ordförande                                  kommunsekreterare