Du är här: Invånare/Aktuellt/Meddelanden/Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-02-23

Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-02-23

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde torsdag  2017-02-23 kl 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

 Vid förhinder kontakta Christoffer Svensson, 0457 61 87 35
mailto:christoffer.svensson@ronneby.se

Klicka här för att titta på fullmäktige  

1. Val av justerare
2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets start
3. Information om 2016 års trygghetsmätning
4. Anmälan av medborgarförslag- angående trafiken på Utmarksvägen
5. Anmälan av medborgarförslag- Knut Hahnsskolans elevråd föreslår att Ronneby kommun ska fortsätta servera fullfeta mejeriprodukter istället för "lättprodukter" på kommunens skolor och förskolor
6. Anmälan av medborgarförslag - Naturliga råvaror och fetter i förskolan
7. Anmälan av medborgarförslag - Önskar en mindre variant av brunnshallarna (inglasad) på torget, som kan hyras ut till intresserade torghandlare
8. Medborgarförslag
9. Anmälan av interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) från gruppledare Willy Persson (KD) angående trafikhinder på Värperydsvägen
10. Interpellationer
11. Frågor
12. Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i överförmyndarnämnden, Krister Holmqvist (C)
13. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Anna Diurhuus-Gundersen (M)
14. Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus
15. Tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande barn
16. Tilldelning av medel till kostenheten för barn med permanent uppehållstillstånd
17. Gemensam familjerättsverksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner
18. Ronneby 22:49 - Markförsäljning Viggenområdet
19. Hemställan om utökad låneram.
20. Placering av två paviljonger vid Backarydsskolan
21. Taltidningen - äskande om medel
22. Samverkansöverenskommelse Ronneby Kommun och Polismyndigheten 2017-2018
23. Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Cura
24. Upprättande av exploateringskonto för del av Risatorp samt Lindebo
25. Offentligt nyårsfirande i Ronneby centrum 2016
26. Tobacco Endgame - Ett rökfritt Sverige 2025
27. Besvarande av motion från kommunfullmäktige ledamoten Amani El-Ali Mazloum (S) om att införa rökförbud på alla kommunens lekparker
28. Besvarande av motion från kommunfullmäktige ledamoten Mats Paulsson (C) angående tomtpriser i mindre tätorter inom Ronneby kommun
29. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Ylva Olsson (SD) angående möjligheten till Tekniska förvaltningen får en egen nämnd
30. Besvarande av motion från Thomas Lähdet (MP) avseende ändring av Fritid- och kulturnämnden
31. Besvarande av medborgarförslag - Förslag om att flygbussarna ska stanna på resecentrum i Ronneby
32. Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson om att anlägga nytt utegym på Silverplanen
33. Besvarande av medborgarförslag angående biltrafik på Övre Brunnsvägen
34. Besvarande av medborgarförslag - Hårt trafikerad väg och höga hastigheter vid bostadsområdet Rydenskan och Kallebergahallar
35. Besvarande av medborgarförslag från Gisela Håkansson gällande önskemål om belysning från Pepparbacksgatan till Bagarevägen
36. Anmälan av motioner 

 

RONNEBY KOMMUN
Kommunledningsenheten 2017-02-14

Nils Ingmar Thorell (L)                 Christoffer Svensson
Ordförande                                  nämndsekreterare