Du är här: Invånare/Aktuellt/Meddelanden/Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-03-30

Kommunfullmäktiges kungörelse 2017-0-30

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde torsdag  2017-03-30 kl 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

 Vid förhinder kontakta Christoffer Svensson, 0457 61 87 35
mailto:christoffer.svensson@ronneby.se

Klicka här för att titta på fullmäktige  

1. Val av justerare
2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets start
3. Anmälan av medborgarförslag - angående planering och anläggning av spontanidrottsplatser
4. Anmälan av medborgarförslag -  Att bygga en helt ny väg som ansluter till Järnaviks camping från nordost.
5. Anmälan av medborgarförslag - Renovera iläggningsrampen i Ronneby Hamn och gör den tillgänglig till allmänheten för sjösättning av större och mindre båtar samt tillresta, tex trollingfiskare
6. Anmälan av medborgarförslag - Renovera de röda hamnmagasinen enligt ABRI:s förslag
7. Anmälan av medborgarförslag om reguljär trafik för bättre kommunikation mellan Eringsboda och Ronneby
8. Anmälan av medborgarförslag - Namngivning av de nya centralskolorna i Ronneby kommun
9. Medborgarförslag
10. Frågor
11. Interpellationer
12. Besvarande av interpellation från Tim Svanberg (C) ställd till Malin Norfall (S) om partiets hållning angående den statliga utredningen "ordning och reda i välfärden"
13. Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Christoffer Stenström (M)
14. Lokalutredning 2015 - framtida skolorganisation i Ronneby tätort
15. Information om kommunens krediter 2016-12-31
16. Kompletteringsbudget 2017
17. Budgetuppdrag- Utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron i hamnen för att möjliggöra mer båttrafik i ån.
18. Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter för äldrenämnden 2017.
19. Förslag till höjning av taxan för elnät
20. AB Ronnebyhus budget 2017
21. Förändrad organisation för marköverlåtelse
22. Ronneby 22:1 - fastighetsreglering till Åkern 1
23. Åkern 1 - Markförsäljning Viggen Öst
24. Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten Start Soft (Hallabro, Eringsboda)
25. Landsbygdspolitiskt program, Handlingsplaner 2016-2019, rapport för 2016
26. Parkeringsarrende Ronneby 25:32 samt 25:34
27. Policy för distansarbete
28. Sponsringspolicy
29. Besvarande av motion från Willy Persson (KD) angående buskar och sly på slänten mellan Knut Hahnskolan och Älgbacken.
30. Besvarande av motion från Sverigedemokraterna angående att utreda tillgången till vaktmästare i de kommunala skolorna
31. Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare Johannes Chen, KD, om utökning av vaktmästare vid skolorna
32. Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f§ socialtjänstlagen, äldrenämnden
33. Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016
34. Anmälan av motion från gruppledare Willy Persson (KD) angående tryggare skolor och förstärkt elevhälsa i Ronneby
35. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle och Nils-Ingmar Thorell (L) samordning av Hästsport i Ronneby
36. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C) om att påbörja ett försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen "actibump".
37. Anmälan av motioner 

RONNEBY KOMMUN
Kommunledningsenheten 2017-03-22

Nils Ingmar Thorell (L)                 Christoffer Svensson
Ordförande                                  nämndsekreterare